Swedbank respekterar finansinspektionernas beslut

Swedbank respekterar finansinspektionernas beslut

Swedbank har tagit del av slutsatserna av de svenska och estniska finansinspektionernas undersökningar avseende bankens styrning och kontroll samt arbete mot penningtvätt. Swedbank konstaterar att finansinspektionernas slutsatser i allt väsentligt överensstämmer med bankens egna. Swedbank respekterar den svenska Finansinspektionens sanktionsbeslut och den estniska Finansinspektionens föreskrifter.- Swedbank har brustit i hanteringen av kundernas, ägarnas och samhällets förtroende. Det är besvärande och mycket allvarligt, säger Swedbanks vd och koncernchef Jens Henriksson.

Swedbank har haft brister i rutinerna för att motverka penningtvätt. Även om ett antal åtgärder har vidtagits, har bankens arbete mot penningtvätt inte uppnått en tillräckligt hög nivå. Banken har också haft vissa brister i sin informationsgivning i penningtvättsrelaterade frågor.

Sedan april 2019 har stora förändringar gjorts i bankens ledning, och mycket resurser har investerats i rutiner, processer och systemstöd.

- De brister finansinspektionerna påtalar kommer att hanteras och åtgärdas utan dröjsmål, i den mån de inte redan har åtgärdats, säger Jens Henriksson.

Sedan i höstas pågår ett omfattande program för att stärka bankens åtgärder mot penningtvätt och komma till rätta med de brister som har identifierats. Vid årsskiftet omfattade programmet 152 initiativ, av vilka 67 var genomförda. I takt med att fakta klarläggs, utökas antalet initiativ och aktiviteter för att åtgärda de konstaterade bristerna. Den absoluta merparten av initiativen ska vara genomförda under 2020.

Styrelsen och VD har också beslutat att kvalitetssäkra fyra områden med hjälp av extern expertis; Kvaliteten i bankens arbete mot penningtvätt och liknande ekonomisk brottslighet ska valideras. En utvärdering görs av bankens regelefterlevnad med målet att nå högsta branschstandard liksom en utvärdering av bankens bolagsstyrning, för att tillse att banken arbetar så effektivt som möjligt. Dessutom görs en genomlysning av Swedbanks företagskultur.

- Även om mycket arbete fortfarande återstår börjar nu ett nytt kapitel i bankens historia. Här och nu med dagens akuta situation så tar vi vårt samhällsansvar och finns där för våra kunder; de många företagen och hushållen, säger Jens Henriksson.

Swedbank avser att ytterligare kommentera finansinspektionernas beslut och föreskrifter måndag 23 mars kl 10:00 i samband med att den internationella advokatbyrån Clifford Chance presenterar sin rapport vid en presskonferens på Swedbanks huvudkontor på Landsvägen 40, Sundbyberg.

Den internationella advokatbyrån Clifford Chance har som tidigare kommunicerats, på styrelsens uppdrag, bland annat analyserat bankens arbete mot penningtvätt, ledningens informationsgivning och efterlevnad av sanktionslagstiftning. Rapporten kommer att publiceras på www.swedbank.com den 23 mars kl. 07:00. Presskonferensen och efterföljande frågestund kommer att hållas på engelska. Enskilda intervjuer med Swedbanks företrädare kan göras på svenska.

Presskonferensen kommer också att sändas via webcast på https://www.swedbank.com/.

Analytiker och investerare är välkomna att kontakta enheten för investerarrelationer, ir@swedbank.com,för mötesförfrågningar.

Kontakt:
Unni Jerndal, presschef, Swedbank
unni.jerndal@swedbank.com
Tfn + 46 730921180


Uppgifter

  • Titel: Swedbank respekterar finansinspektionernas beslut
  • Typ: Pressmeddelande
  • Bolag: Swedbank AB
  • Datum: 19 mars 2020
  • Tidpunkt: 20:57:15