Uppdatering om påverkan från COVID-19

Uppdatering om påverkan från COVID-19

Med anledning av att samhällspåverkan från COVID-19 är högst osäker gör Cloetta en allmän uppdatering. Påverkan på Cloettas verksamhet fortsätter att övervakas dagligen och hittills har vi noterat en begränsad effekt.Cloetta värnar om sina medarbetares och konsumenters hälsa och säkerhet, och fokuserar på åtgärder för att begränsa ytterligare virusspridning i samhället. Vi följer utvecklingen noga och anpassar våra åtgärder i enlighet med lokala myndigheters råd och förordningar, samtidigt som vi strävar efter att mildra eventuella störningar för vår verksamhet. Då situationen är mycket oförutsägbar kan vi trots alla försiktighetsåtgärder inte utesluta risken för framtida störningar. Cloetta avser att uppdatera marknaden regelbundet.

Medarbetare och produktion

För att säkerställa våra anställdas hälsa och säkerhet samt för att säkra leveransernas tillförlitlighet har vi redan sedan några veckor tillbaka vidtagit flera försiktighetsåtgärder i relation till COVID-19. Detta inkluderar reseförbud och mötesrestriktioner, begränsat tillträde till våra fabriker samt uppmanat anställda på några av våra kontor att arbeta hemifrån. Vi har även förstärkt våra redan strikta hygien- och säkerhetsrutiner i hela värdekedjan. Hittills har vi inte sett några större avbrott i vår egen produktion och alla åtta fabriker håller i stort sett normal kapacitet.

Leverantörer

För närvarande har vi inte sett några väsentliga störningar i leverantörskedjan. Vi utvärderar kontinuerligt våra direkta såväl som indirekta leverantörer och har beredskapsplaner för att minska risken för bruten leverans av nödvändiga råvaror eller produkter från tredje part. Där det är relevant ökar Cloetta tillfälligt lager av de mest kritiska råvarorna och produkterna.

Kunder

Vi för en löpande dialog med våra kunder för att säkerställa leverans utan några störningar samt för att anpassa oss till förändrade konsumentbeteenden. Då det gäller våra förpackade märkesvaror har vi hitintills noterat en begränsad effekt på kundorder med undantag för en negativ påverkan i Asien, som dock utgör en mindre del av verksamheten. Cloetta bedömer att kundernas efterfrågan av lösviktsgodis tillfälligt kommer att kunna påverkas negativt. Detta till följd av stängning av några försäljningskanaler som biografer samt att ett begränsat antal dagligvaruhandlare vidtagit temporära åtgärder för att minska större grupper av människor framför lösgodishyllor i butik.

Konsumenter

Som livsmedelsföretag har konsumenthälsan alltid varit en prioritering för Cloetta. Vi för en löpande dialog med kunderna och de lokala livsmedelsmyndigheterna och utvärderar kontinuerligt situationen i de länder där vi är verksamma. Enligt den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), finns det ingenting som tyder på att smittan kan spridas via livsmedel. För att minimera riskerna för spridning, har vi utökat desinficeringsrutinerna på ytorna av våra butiksställ i butik. Efterfrågan från konsument är för närvarande mycket volatil och varierar mellan de olika marknaderna, och det finns en allmän förändring i köpbeteendet bland kunder såsom hamstring av vissa produkter. Det är för närvarande inte möjligt att bedöma den potentiella påverkan detta kan ha på den kommande påskförsäljningen.

Information till marknaden

Cloetta avser att uppdatera marknaden regelbundet med relevant information avseende effekterna från COVID-19. Vi kommer inte att ge någon försäljningsuppdatering innan vi publicerar delårsrapporten för Q1 2020 den 24 april.

Mediakontakt

  • Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.


Uppgifter

  • Titel: Uppdatering om påverkan från COVID-19
  • Typ: Pressmeddelande
  • Bolag: Cloetta AB
  • Datum: 16 mars 2020
  • Tidpunkt: 08:00:00